Raadsvergadering, zaterdag 8 oktober 1836

Raadsvergadering, zaterdag 8 oktober 1836

“Zo”, tevreden kijkt Roelf Abels de opkamer van zijn herberg De Jagtwagen nog eens rond. Zes jaar geleden heeft hij de herberg gekocht en de zaken gaan goed. Helemaal nu het gemeentebestuur vorig jaar besloten heeft om zijn herberg als permanent huis der gemeente te kiezen en niet meer elk jaar van herberg te wisselen. Deze zaterdagmiddag is er weer een raadsvergadering. De heren zullen het wel niet te lang maken, want ze willen graag voor het donker weer thuis zijn. Voor burgemeester van Trojen is dat niet nodig, want sinds hij het buitenhuis Zorgvrij aan de Oosterweg heeft verkocht, heeft hij zijn intrek genomen in De Jagtwagen. Tenminste als hij niet in zijn huis aan de Herestraat in Groningen is. Van Trojen heeft net nog de geboorteaangifte opgenomen van Jantje Nijdam. Vader Roelf Nijdam, bakker aan de Hoornschedijk, trakteert nu de beide meegekomen getuigen op hun welverdiende afzakkertje. Van Trojen voert in de gelagkamer nog even overleg met veldwachter Roelf Rademaker.

Daar komt Willem Homan al aan uit Noordlaren. Hij heeft de sjees mogen lenen van zijn zwager Reinder Cluiving Hoenderken. De stalknecht van Abels ontfermt zich over het paard. Cornelis Hornhuis uit Onnen is nog even bij zijn zwager wethouder Jan Vos aan de Straatweg langs geweest. Ze komen nu samen met wethouder Roelf Koops, die vlak om de hoek woont, aanlopen. Jan Wuffen heeft een stevige wandeling achter de rug. Hij is uit Helpman komen lopen.

Van Trojen opent de vergadering. Geconstateerd wordt dat de heer Jonkheer Duco Gerald Rengers Hora Siccama afwezig is. “Alweer”, bromt Roelf Koops. “Hij is er bijna nooit”, durft nu ook Willem Homan in te brengen. Na enig rekenwerk stellen de heren vast, dat Hora Siccama sinds zijn benoeming tot raadslid op slechts drie van de achttien vergaderingen aanwezig is geweest. “Mijne heren, dit geeft geen pas”, zegt Van Trojen. “Bovendien kan ik melden, dat de heer Hora Siccama mij mondeling heeft laten weten, dat hij niet meer in de gemeente woonachtig is en dus ontslag neemt als raadslid. Ik stel voor dat wij een voordracht maken van twee personen, waaruit Gedeputeerde Staten dan een nieuw raadslid kunnen benoemen”. Met eenparigheid van stemmen wordt daarop besloten de landbouwers Jan Bos en Teunis Houwing uit Glimmen op de voordracht te plaatsen.

Van Trojen leest de notulen van de vorige vergadering voor en stelt vervolgens de ingekomen stukken aan de orde. Er zijn weer heel wat reglementen en ordonnanties ontvangen van Gedeputeerde Staten en de gouverneur des Konings. Onder andere wordt gewaarschuwd voor rondtrekkend gespuis. Van Trojen deelt mee, dat hij veldwachter Rademaker al strikte instructies heeft gegeven. Jan Wuffen geeft aan, dat in Helpman de nachtwacht een extra ronde loopt. Er is ook een brief van bakker Doll Havinga aan de Straatweg. Samen met zijn buurman Jan Brink doet hij beklag over het gedrag van Roelf van Dam. Deze heeft een stookplaats bij zijn huis, die voor veel overlast zorgt. Besloten wordt dat wethouder Koops dit uit zal zoeken en in de volgende vergadering rapport uit zal brengen.

“Heren, mijn dank voor uw aanwezigheid“. Van Trojen heeft de vergadering nog niet gesloten, of de heren zijn al druk in overleg over andere zaken. Wuffen denkt op de Zuidlaardermarkt twee paarden te kunnen verkopen en Hornhuis heeft gehoord, dat in Drenthe weer runderpest voorkomt. Glimlachend ruimt Abels de kamer op en schenkt de heren nog een glaasje in, voordat ze weer vertrekken.

Bij de foto: de herberg ‘De Jagtwagen’, oftewel het gemeentehuis van Haren is het pand links op de foto.

De columns ‘Harener Historie’ worden geschreven door Eppo van Koldam. De eerste 78 columns zijn verschenen in het Harener Weekblad. De serie is per 1 april 2020 voortgezet op www.oldgo.nl. Deze column komt echter niet uit de serie in het Harener Weekblad, maar is eerder gepubliceerd in de Gemeentegids 2017 Haren. 

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl