4. Huisnummering 1907-2011

4. Huisnummering 1907-2011

Korte beschrijving inhoud: Vertrekpunt van dit document is het register van huisnummering van 1 november 1907. In dit register zijn alle panden met een adres in de gemeente Haren vermeld. In de bewerking zijn de panden in Helpman niet opgenomen, omdat deze panden in 1915 zijn overgegaan naar de gemeente Groningen. Via een aantal tussenstappen, zoals het register van huisnummering 1918, de adresgidsen 1929 en 1932 en latere vernummeringen, wordt van elk pand uit 1907 zoveel mogelijk het bijbehorend adres in 2011 vermeld. Voor de jaren 1907, 1918, 1929 en 1932 worden ook de hoofdbewoners vermeld. De vermelding uit 1929 is inclusief het beroep.

Toegang archief: Deel 1, inventarisnummers 946 en 947


Inleiding
Het register van huisnummering is een ondersteunende registratie ten behoeve van de bevolkingsadministratie. In de bevolkingsadministratie was niet meer eenvoudig na te gaan wie op welk adres woonde. Het register van huisnummering voorzag in deze omissie. Na het register van 1907 is nog een nieuw register gemaakt in 1918. Vervolgens zijn na 1930 de woningkaarten ingevoerd om naast de ingang op persoon (familiekaart en later persoonskaart) een ingang te hebben op adres.

De registers van huisnummering van 1907 en 1918 vallen in periode 2, zoals beschreven in de digitale bronbewerking 3 ‘De systematiek van huisnummering in de periode 1811-2011’. Voor verdere uitleg wordt verwezen naar dit document.

Opzet van deze bronbewerking
In deze bronbewerking is getracht te komen tot een herleiding van een adres in 1907 naar een adres in 2011. Het is onontkomelijk, dat bij deze herleiding fouten worden gemaakt. Ook al, omdat er niet altijd transponeringstabellen aanwezig zijn om deze herleiding te realiseren. Soms moeten dus aannames worden gemaakt en soms ontbreekt het inzicht welk huis nu precies aan welke straat staat. De opzet van de bronbewerking wordt nader toegelicht in het document 'toelichting bronbewerking huisnummering 1907-2011'. Vervolgens zijn bijgevoegd de bronbewerking als 'bijlage 1 bewerking register 1907'en scans van de registers van huisnummering 1907 en 1918 als bijlagen 2 en 3. Vanwege de omvang van de scan is bijlage 3 gesplitst in twee delen. Voor de adresboeken wordt verwezen naar bronbewerking 6.

toelichting bronbewerking huisnummering 1907-2011
bijlage 1 bewerking register 1907
bijlage 2 scan register van huisnummering 1907
bijlage 3a scan register van huisnummering 1918 deel 1
bijlage 3b scan register van huisnummering 1918 deel 2

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl